Nyomtatás

Szolgáltatásaink


AMIT KÍNÁLUNK:

Családi ház építők
figyelmébe!

Beruházás bonyolítás
A beruházás bonyolító kijelölésére akkor van szükség, amikor a Beruházónak az építőipar nem szakterülete.  Ebben az esetben a független bonyolító cég tehermentesíti a Beruházót, felügyeli és kézben tartja az egész folyamatot.
A megrendelők gyakori igénye, hogy kisebb-nagyobb építkezések, átépítések során a kivitelezés tartalmi és anyagi elemei fokozottan ellenőrizhetők legyenek. Az építésszervezés során bevetjük a műszaki ellenőrzés teljes fegyvertárát, s emellett gazdasági elemzéseket készítünk megrendelőnk számára.

Beruházás bonyolítói feladatok

A mi munkánk akkor kezdődik, amikor a beruházási igény felmerül. Célunk, hogy a megrendelő elvárásai az időbeli határokon és a projekt megvalósítására fordítandó költségkereten belül teljesüljenek. A megbízói igények egyeztetését követően az elvárásokat átültetjük építési nyelvre, majd kidolgozzuk a műszaki specifikációt a tervekhez és a kivitelezéshez.
Tendereztetés keretében vállaljuk tervezői csapatok versenyeztetését, kivitelezők, generálvállalkozók, alvállalkozók keresését. Segítünk a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás elkészítésében, a követelmények megfogalmazásában, valamint az ajánlatadók kérdéseinek megválaszolásában. A versenyeztetést követően közreműködünk a pályázatok kiértékelésében és a nyertes pályázó kiválasztásában. A konzultációkon a műszaki tartalom tekintetében teljes körűen képviseljük a megbízót. Segítséget nyújtunk a szerződéskötésben, hiszen a tervezői-, kivitelező, stb. szerződések megkötése során elengedhetetlen az általános szerződési feltételek mellett a műszaki tartalom, az árképzéssel, az ütemezéssel, a határidőkkel valamint a garanciális kötelezettségekkel kapcsolatos információk meghatározása, szerződésbe foglalása.
Tervinspekció keretében elvégezzük az engedélyezési tervek, tendertervek, kiviteli tervek, megvalósulási tervek ellenőrzését.
A kivitelezés helyszínén rendszeresen, illetve szükség szerint bármilyen napszakban ellenőrzést tartunk. A helyszíni bejárásokon, szervezett kooperációkon ellátjuk a megbízó képviseletét, konzultálunk a kivitelezést vezető személlyel, valamint a kivitelezésben résztvevő más személyekkel is. Részt veszünk a koordinációs értekezleteken, megbeszéléseken, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a beruházás résztvevőivel. Lebonyolítjuk az éves garanciális bejárásokat.
A kivitelezők által elvégzett munkát minőségi és mennyiségi szempontból felmérjük, betartatjuk az előírt technológiák alkalmazását, igazoljuk a teljesítéseket. A megbízót folyamatosan informáljuk a munkafolyamatokról, valamint jelentéseket: heti jelentés, számla-jelentés, igazolások, zero report, fényképes beszámolót készítünk számára.
Vállaljuk továbbá az ingatlannal kapcsolatos engedélyeztetést. Közreműködünk a közüzemi szolgáltatók, hatóságok engedélyeinek (építési engedély, telephely engedély, stb.) beszerzésében. Vállajuk a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítását a szakhatóságokkal együtt.

Műszaki ellenőrzés
A műszaki ellenőrzés a tervezés és kivitelezés munkálataira terjed ki. A műszaki ellenőr szakmai és törvényi szempontok szerint vizsgálja át a tervezők, kivitelezők munkáját, valamint képviseli a megrendelő tartalmi, műszaki igényeit, átveszi a döntések technikai felelősségét. A műszaki képviselő ugyanakkor teljes mértékben átveszi a megrendelő szerepét mind a műszaki, mind részben a gazdasági témájú egyeztetéseken, döntéshozatalban.

A műszaki ellenőr feladta:
/191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről/

a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
o) teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza
oa) a teljesített kivitelezés munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
ob) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
oc) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
p) a kiállított teljesítésigazolásnak - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése.
(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.
(5) Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.
(6) Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. A megbízási szerződés tartalmazza:
a) az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét,
b) az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét,
c) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,
d) az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a kivitelezés várható kezdési és befejezési időpontját,
e) az építési műszaki ellenőrnek az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait,
f) az építési műszaki ellenőr díját, fizetési módját, határidejét,
g) az építési műszaki ellenőrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelősségén kívüli további feladatait és felelősségét.


Családi ház építők figyelmébe

Hogyan takaríthat meg milliókat az építkezés során?

Egy megbízható, jó műszaki ellenőr rengeteg időt és pénzt takaríthat meg Önnek!

A műszaki ellenőr teljes jogkörrel képviseli Önt. A műszaki ellenőr szakmai és törvényi szempontok szerint vizsgálja át a tervezők, kivitelezők munkáját. Képviseli a megrendelő tartalmi, műszaki igényeit, átveszi a döntések technikai felelősségét. A műszaki képviselő teljes mértékben átveszi a megrendelő szerepét a műszaki egyeztetéseken, részben pedig a gazdasági témájú egyeztetéseken, döntéshozatalban.

A műszaki ellenőr feladatai:

· Segít kiválasztani a megfelelő kivitelezőt, kivitelezőket a családi ház felépítéséhez

· Ellenőrzi a műszaki tartalmat, hogy az engedélyezett tervek, a vonatkozó műszaki előírások és a szerződések szerint történjen

· Ellenőrzi a szakszerűséget, a technológiai folyamatok betartását, a teljesítést

· Felméri az elvégzett munkát mennyiségi és minőségi szempontból is

· Leellenőrzi a kivitelező felmérési naplóját, az adatok, számítások helyességét

· Leigazolja a teljesítéseket

· Vigyáz az építés minőségére, a garanciák teljesülésére, az Ön kifizetéseire

· Szükség esetén munkákat állít le, vagy rendel el

· Képviseli Önt az elszámolásokon, egyeztetéseken

· Betartatja a határidőket

· Építési Napló bejegyzéseket tesz az Ön képviseletében a Vállalkozó, illetve a Generálkivitelezői építési naplóban

Ugrás az oldal tetejére

Költségvetés készítés

Ugrás az oldal tetejére

Felelős műszaki vezetés

A felelős műszaki vezető feladta:

Forrás: /191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről/

13. § (1) Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát - a (8) bekezdésben foglaltak kivételével - felelős műszaki vezető irányítja.

(2) A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki.

(3) A felelős műszaki vezető feladata:

a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,

b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott,

c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,

d) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,

e) a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

f) a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,

g) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,

h) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,

i) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása,

j) az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó - 14. § szerinti tartalmú - nyilatkozat megtétele,

k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,

l) az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza

la) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,

lb) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,

lc) a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,

m) a kiállított teljesítésigazolásnak az alvállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül az alvállalkozó kivitelező részére történő megküldése, és annak adatainak az alvállalkozói nyilvántartásba való felvitele.

Ugrás az oldal tetejére

Kivitelezés fővállalkozásban

Ugrás az oldal tetejére

Műszaki ellenőrzés